โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพาะเมล็ดพันธุ์สมอไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กำไร สามารถ

  • จริญญา ตาดวงษ์

  • อุทัยวรรณ รัดที

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัฒนศักดิ์ โคตะวินนท์

  • วุฒินนท์ วิมลศิลป์

  • สัญญา มงคลสินธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การปลูก

  • สมอไทย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการเพาะเมล็ดสมอไทย โดยแบ่งการทดลองเป็นดังนี้ ตอนที่1 เพาะเมล็ดสมอไทยโดยใช้วัสดุต่างชนิดกัน คือ ดินทราย, ดินเหนียว, ดินร่วน, ดินทรายผสมถ่านแกลบในอัตราส่วน 1 : 1 และขุยมะพร้าว พบว่าขุยมะพร้าวเป็นวัสดุที่ทำให้เมล็ดสมอไทยมีอัตราการงอกเร็วที่สุด ตอนที่2 ศึกษาการเพาะเมล็ดสมอไทยโดยการกระทำกับเมล็ดสมอไทยในลักษณะต่างกัน โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่1 แช่เมล็ดสมอไทยในน้ำอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที กลุ่มที่2 ทุบเมล็ดสมอไทย กลุ่มที่3 แกะเอาเปลือกหุ้มเมล็ดสมอไทยออก จากนั้นนำเมล็ดไปเพาะลงในขุยมะพร้าว จากการทดลองพบว่า เมล็ดสมอไทยที่แกะเอาเปลือกหุ้มเมล็ดออกมีอัตราการงอกสูงที่สุดคือ 96 % คือใช้ระยะเวลาในการงอก 5-7 วัน