โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องขี้เหล็กเร่งการสุกของผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติมา การมงคล

  • รัตนภรณ์ ทาบรรหาญ

  • รุ่งนภา พรมเวียง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผลไม้การบ่ม

  • ใบขี้เหล็ก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องขี้เหล็กเร่งการสุกของผลไม้มีจุดประสงค์เพื่อ ตอนที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบชนิดของใบไม้ที่สามารถทำให้อุณหภูมิในการบ่มสูงสุดโดยทำการทดลองดังนี้ ชั่งใบมะขาม, ใบจามจุรี, และใบขี้เหล็ก ชนิดละ 1.5 kg. ใส่ในแต่ละตะกร้าที่เตรียมไว้ แล้วกรุด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ จากนั้นวัดอุณหภูมิภาชนะที่บ่มทุก 2, 3 และ 4 วัน ผลปรากฎว่าใบขี้เหล็กสามารถให้อุณหภูมิในการบ่มสูงสุด ตอนที่ 2 ศึกษาลักษณะของใบขี้เหล็กที่สามารถเร่งการสุกของกล้วยน้ำว้าได้ดีที่สุด โดยทำการทดลองดังนี้ นำกล้วยน้ำว้าจำนวน 3 หวีจำนวน 3 ชุด ใส่ตะกร้าที่เตรียมไว้สำหรับการบ่ม โดยที่ตะกร้าชุดที่ 1 ใส่ใบขี้เหล็กอ่อน 0.5 kg. ตะกร้าชุดที่ 2 ใส่ใบขี้เหล็กแก่ 0.5 kg. ตะกร้าชุดที่ 3 ไม่ใส่ใบขี้เหล็ก วัดอุณหภูมิทุกตะกร้า ก่อนปิดตะกร้าให้สนิท นำไปวางไว้ที่บริเวณเดียวกันเป็นเวลา 3 วัน