โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเชื้อเพลิงยุคใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนทิพา สุขช่วย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6 (17) p57

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการใช้เชื้อเพลิงในประเทศไทยทวีจำนวนมากขึ้น รวมถึงการใช้เชื้อเพลิงจากไม้ชนิดต่างๆ ทำให้สภาพแวดล้อมเสียไป เราพบว่าสามารนำเศษวัสดุที่เกิดจากพืชบางชนิดมาใช้ทำให้เป็นเชื้อเพลิงได้ โดยนำผักตบชวา ขี้เลื่อยไม้ยาง แกลบ และซังข้าวโพดทำให้แห้งบดแล้วอัดเป็นก้อนทดสอบการติดไฟพบว่า สามารถใช้แทนเชื้อเพลิงที่ได้จากไม้ และเมื่อนำมาผสมกับเมล็ดสบู่ดำ โดยนำวัสดุชนิดต่างๆ ที่กำหนดผสมกับแป้งเปียก (แป้งมันสำปะหลัง 20 g + น้ำ 100 cm ต้มให้หนืด) แล้วผสมกับเนื้อเมล็ดสบู่ดำในอัตราส่วน 1:1:2 จะให้ปริมาณความร้อนสูง ระยะเวลาในการติดไฟนาน ติดไฟง่าย เขม่าลดน้อยลง เปลวไฟสูง และเมื่อเปรียบเทียบวัสดุต่างๆที่นำมาทดลองผสมกับเนื้อเมล็ดสบู่ดำพบว่า แกลบผสมกับเนื้อเมล็ดสบู่ดำจะมีคุณภาพดีที่สุด คือ ให้ปริมาณความร้อนสูงกว่า ระยะเวลาในการติดไฟนานกว่า ติดไฟง่ายกว่า เขม่าน้อยกว่า และให้เปลวไฟสูงกว่า