โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาอายุข้าวที่มีผลต่อคุณภาพข้าวฮาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิดา พวงพิลา

  • ฐาปนี เจริญปรุ

  • สุทธาสินี โฆษิตพล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของข้าวฮางที่ทำจากข้าวที่เก็บเกี่ยวอายุต่างกัน กับข้าวที่ไม่ได้ผ่านการทำข้าวฮาง ทดลองโดยทำข้าวฮางที่เก็บเกี่ยวอายุต่างกัน คือ 90, 100 และ 110 วัน ตามลำดับ โดยนำข้าวเปลือกไปนึ่งแล้วผึ่งลมให้แห้งก่อนที่จะนำไปสี แล้วนำข้าวฮางที่ได้มาตรวจสอบคุณภาพทางเคมี โดยหาปริมาณอะไมเลส และค่าการสลายเมล็ดในสารละลายเบส เทียบกันทั้ง 3 ตัวอย่าง และเทียบกับข้าวที่ไม่ได้ผ่านการทำข้าวฮางที่เก็บเกี่ยวอายุปกติธรรมดา พบว่า ข้าวฮางที่ทำจากข้าวที่เก็บเกี่ยวอายุ 100 วัน มีปริมาณอะไมเลสมากที่สุด รองลงมาคือ 90, 100 วัน และข้าวที่ไม่ได้ผ่านการทำข้าวฮางตามลำดับ และพบว่า ข้าวที่ทำจากข้าวเก็บเกี่ยวอายุ 90 วัน มีค่าการสลายเมล็ดในสารละลายเบสสูงสุด รองลงมาคือ 100, 110 วัน และข้าวที่เก็บเกี่ยวอายุธรรมดาที่ไม่ได้ผ่านการทำข้าวฮาง ตามลำดับ เมื่อทดลองหุงข้าว พบว่า ข้าวฮางที่ทำจากข้าวอายุ 90 วัน จะมีลักษณะนุ่มและเหนียวที่สุด รองลงมาคือ ข้าวฮางที่ทำจากข้าวอายุ 100 และ 110 วัน และข้าวที่ไม่ผ่านการทำข้าวฮางเมื่อหุงสุกมีลักษณะอ่อนนุ่มเล็กน้อยค่อนข้างแข็ง