โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเทคนิคการนึ่งข้าวให้ประหยัดพลังงานด้วยภูมิปัญญาไทย (Traditional Thai Technique to save energy in steaming giutinous rice)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรดา พลพินิจ

  • บัณฑิต ชาแท่น

  • เยาวรินทร์ นครภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์