โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องคุณภาพและการผสมติดของน้ำเชื้อสดแลเชื้อที่เก็บในอุณหภูมิ 6±1องศาเซลเซียส ในไก่ชนไทยที่มีอายุต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนม์ชนก อัครดิลก

  • ปณัย อริย์ธัช

  • ปรัชญา สนิท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดร.ชุติมา หาญจวณิช

  • ดร.สมุนทิพย์ บุนนาค

  • ดร.อำพา เหลืองภิรมย์

  • ทวี ทินเต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาคุณภาพและการผสมติดของน้ำเชื้อสดและน้ำเชื้อที่เก็บในอุณหภูมิ 6±1 องศาเซลเซียส ในไก่ชนไทยที่มีอายุต่างกัน คือ อายุ 8 เดือน อายุ 12 เดือน และอายุ 30 เดือน จากการทดลองพบว่า ไก่ชนไทยอายุ 12 เดือน มีคุณภาพน้ำเชื้อดีที่สุด รองลงมาคือ ไก่ชนอายุ 8 เดือน และไก่ชนอายุ 30 เดือน มีคุณภาพน้ำเชื้อต่ำสุด ไก่ชนไทยอายุ 8 เดือน มีการผสมติดของน้ำเชื้อสดสูงที่สุด คือ 95.00% รองลงมาคือไก่ชนอายุ 12 เดือน 86.36% และไก่ชนอายุ 30 เดือนมีการผสมติดต่ำสุด 68.18 % ไก่ชนไทยอายุ 12 เดือน มีการผสมติดของน้ำเชื้อที่เก็บในอุณหภูมิ 6±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สูงที่สุด 16.67 % รองลงมาคือ ไก่ชนอายุ 8 เดือน 4.80% และไก่ชนอายุ 30 เดือนไม่มีการผสมติด