โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตาไฟให้พลังงานความร้อนสูงโดยใช้น้ำมันเครื่องใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศพร วิไลวรรณ

  • ภัทรศัย เจริญโพธิ์

  • อนุชา แป้นพัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุลีพร กิ่งสุคนธ์

  • วินัย เกียรติอดิศร

  • เพียงเพ็ญ นิลเนตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมันเชื้อเพลิง

  • เตาเผา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้มีราคาสูงขึ้นมาก และในชีวิตประจำวันของเรานั้นจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงต่างๆเป็นอย่างมาก ดังนั้น โครงงานนี้จึงมุ่งเน้นที่จะนำน้ำมันชนิดต่างๆที่เหลือทิ้งมาประยุกต์เป็นเชื้อเพลิง การทดลองแบ่งเป็น2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่1 ออกแบบเตาไฟให้พลังงานความร้อนสูงโดยใช้น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิง ตอนที่2 หาประสิทธิภาพของเตาไฟให้พลังงานความร้อนสูงโดยใช้น้ำมันที่ใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิง วิธีการทดลองแบ่งออกเป็น5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่1 ใช้น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วจากรถยนต์ กลุ่มที่2 ใช้น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วที่ได้จากรถจักรยานยนต์ กลุ่มที่3 ใช้น้ำมันพืชที่ใช้แล้ว กลุ่มที่4 ใช้แก๊สหุงต้ม กลุ่มที่5 ใช้ถ่านหุงต้ม ผลการทดลองพบว่า น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วที่ได้จากรถยนต์ให้ประสิทธิภาพดีที่สุดคือให้ค่าพลังงานความร้อน34,000.00 Cal/นาที ใช้เวลาในการต้ม1,000 ml จนเดือดคือ 2นาที รองลงมาคือน้ำมันเครื่องที่ได้จากรถจักรยานยนต์ ให้ค่าพลังงานความร้อน 13,600.00 Cal/นาที ใช้เวลาในการต้มน้ำ1,000 ml จนเดือดคือ 5 นาที ส่วนน้ำมันพืชที่ใช้แล้วให้ค่าพลังงานความร้อน9,714.28 Cal/นาที ใช้เวลาในการต้มน้ำ1,000 ml จนเดือดคือ 6 นาที ด้านแก๊สหุงต้มและถ่านหุงต้มให้ค่าพลังงานความร้อนเท่ากันคือ 8,500.00 Cal/นาที ใช้เวลาในการต้มน้ำ1,000 ml จนเดือดเท่ากันคือ 8 นาที ประโยชน์ของโครงงาน 1.โครงงานนี้สามารถน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วมาประยุกต์ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ 2. โครงงานนี้สามารถช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงชนิดต่างๆได้