โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสไลเดอร์ดักแมลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คทาวุธ แพรสีนวล

  • ชานนทร์ อู่ดี

  • พีระ จันทรสมจินต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทนา โพธิ์สุข

  • วินัย เกียรติอดิศร

  • อดิสร แพรสีนวล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สไลเดอร์ เครื่องมือ

  • แมลง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะประดิษฐ์ที่ดักแมลง ที่อาศัยหลักการของสไลเดอร์ โดยใช้แสงไฟล่อให้แมลงมาชนสไลเดอร์ และลื่นลงในน้ำที่ดัก การทดลองแบ่งออกเป็น4กลุ่ม กลุ่มที่1 ดักแมลงโดยใช้สไลเดอร์รูปกระโจมเดี่ยว กลุ่มที่2 รูปกระโจมคู่ กลุ่มที่3 รูปสี่เหลี่ยมคางหมู และกลุ่มที่4 กลุ่มควบคุม (ไม่มีสไลเดอร์) ผลการทดลองพบว่า สไลเดอร์ดักแมลงทุกกลุ่ม สามารถดักแมลงได้มากกว่ากลุ่มควบคุม โดยเฉพาะสไลเดอร์รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ดักแมลงได้มากที่สุด รองลงมาคือสไลเดอร์รูปกระโจมเดี่ยว และสไลเดอร์รูปกระโจมคู่ ตามลำดับ นอกจากนั้นยังพบว่าพื้นที่ของสไลเดอร์ดักแมลง มิใช่มีพื้นที่มากอย่างเดียวที่จะดักแมลงได้มาก แต่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่แมลงจะบินชนได้ง่าย ที่มีผลต่อการล่อแมลงได้มาก และจากการศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาที่เหมาะสมในการดักจับแมลงพบว่า ช่วงเวลา19.00น.-ช่วงเวลา22.00น. เป็นช่วงที่สามารถดักจับแมลงได้มาก โดยเฉพาะช่วงเวลา 21.00น.- 22.00น. เป็นช่วงเวลาที่ดักจับแมลงได้มากที่สุด และจำนวนแมลงที่จับได้จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเวลา24.00น.เป็นต้นไป ประโยชน์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการกำจัดแมลงที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม แมลงที่จับได้สามารถนำมาบริโภคหรือจำหน่าย หรือเลี้ยงสัตว์ได้อย่างปลอดภัย