โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีทาไม้และสารกำจัดปลวกจากเทียนหยด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐนริน อารมณ์

  • พรรณวิภา เขียวมาก

  • หยดฝน วรเดช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลวก กำจัด

  • สีทาไม้

  • เทียนหยด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารสกัดสีจากใบและผลของต้นเทียนหยด เพื่อศึกษาตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารจากใบและผลเทียนหยดสำหรับทำสีทาไม้ เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของพืชต่อตัวทำละลายและเพื่อนำสีทาไม้ที่สกัดได้ทดลองทาผลิตภัณฑ์ที่จัดทำขึ้น ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประกอบของต้นเทียนหยดที่เหมาะในการนำสารสกัดสีสำหรับทำสีทาไม้ที่ดีที่สุดได้แก่ผลของเทียนหยด ส่วนตัวทำละลายที่เหมาะสมมากที่สุดในการนำมาสกัดสีผลเทียนหยดได้แก่น้ำโดยอัตราส่วนระหว่างผล/น้ำที่เหมาะสมคือ 10/50 Cm3 ได้สารสกัดสีน้ำตาลอมส้ม เมื่อทาผิวไม้อัดจะได้สีสวยงาม