โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลต้านเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดพลูคาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญวรัตม์ สุคนธา

  • มนต์สวรรค์ ปัญควนิช

  • มานิตา คำแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลูคาวสารสกัด

  • แบคทีเรียการยับยั้ง

  • ไฮโดรเจล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลต้านเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดพลูคาว วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาชนิดของตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดจากพลูคาว ผลของสารสกัดจากพลูคาวต่อการเจริญเติบโตของ Staphylococus aureus. การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลต้านเชื้อแบคทีเรียผสมสารสกัดจากสมุนไพรพลูคาวผสมสารสกัดจากพลูคาวในแผ่นฟิล์มที่เหมาะสมต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Staphylococus aureus. โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดสารสกัดจากพลูคาว พบว่าลักษณะทางกายภาพของการสกัดสมุนไพรพลูคาว ที่สกัดด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆที่สังเกตด้วยตาเปล่ามีลักษณะสีและความหนืดของสารสกัดแตกต่างกัน ตอนที่ 2 การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococus aureus. ของสารสกัดสมุนไพรพลูคาว พบว่าสมุนไพรพลูคาวที่สกัดด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆมีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของเชื้อแตกต่างกัน สมุนไพรพลูคาวที่สกัดด้วยเฮกเซนมีฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของเชื้อดีที่สุด ตอนที่ 3 ศึกษาความเข้มข้นต่ำที่สุดในการยับยั้ง (Minimum Inhibitory Concentration; MIC) และความเข้นข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ (Minimum Inhibitory Concentration; MIC) แบคทีเรียของสารสกัดจากสมุนไพรพลูคาวโดยวิธี Broth dilution teacnique ตอนที่ 4 ศึกษาการเตรียมและสมบัติขอแผ่นไฮโดรเจลผสมสารสกัดสมุนไพรพลูคาว ผลของความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารสกัดจากพลูคาวในแผ่นฟิล์มที่เหมาะสมต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Staphylococus aureus โดยวิธี Agar diffusion (Lorian, 1996) พบว่าบริเวณยับยั้งเชื้อแผ่นไฮโรเจลสมุนไพรพลูคาวแต่ละความเข้มข้นมีค่าต่างกัน