โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดจากพืชต่ออัตราการรอดชีวิตและการฟักตัวของหอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัณฐิกา เสนารัตน์

  • ชนณิกาญจน์ ใหม่น้อย

  • ภัทราพร โมราสิลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช สารสกัด

  • หอยเชอรี่ กำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารสกัดจากพืชที่มีผลต่ออัตราการรอดชีวิตและการฟักตัวของไข่หอยเชอรี่ สารสกัดพืชที่นำมาศึกษาได้แก่ ใบสาบเสือ ผลปรพคำดีควาย และฝักคูณ ที่ทำการสกัดด้วยเอธิลแอลกอฮอล์อัตราส่วน 1:8 นำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดหอยเชอรี่โดยสารสกัดจากพืชความเข้มข้น 1 กรัมต่อน้ำ 1000 มิลลิลิตร จากการศึกษาพบว่า อัตราการรอดชีวิตของหอยเชอรี่ ภายหลัง 24 ชั่วโมง ประคำดีควายมีค่าร้อยละ 100 ใบสาบเสือมีค่าร้อยละ 86.66 และฝักคูรมีค่าร้อยละ 83.33 สรุปว่าผลประคำดีควายมีประสิทธิภาพดีที่สุด จึงนำสารสกัดผลประคำดีควายมาศึกษาอัตราส่วน โดยมีความเข้มข้นระดับต่างๆ จากการทดลองพบว่าอัตราการรอดชีวิตของหอยเชอรี่ ภายหลัง 24 ชั่วโมง ป็นร้อยละ 100 ทุกอัตรา และจากการศึกษาผลของสารสกัดผลประคำดีควายต่อการฟักตัวของไข่หอยเชอรี่ผลปรากฏว่าไข่หอยที่ผ่านการฉีดด้วยสารสกัดไม่สามารถฟักตัวเป็นหอยเชอรี่ได้ ต่อมาการทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำหลังจากการใช้สารสกัดพืชและสารสังเคราห์ด้วยพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดพื้นที่การเกษตร พบว่าหลังจากการใช้สารสกัดพืชทำใหม่ให้มีคุณภาพดีกว่าการใช้สารสังเคราะห์และมีคุณภาพน้ำไม่แตกต่างจากน้ำที่ไม่มีการเติมสารสกัด