โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบผลการต่อกิ่งชวนชมแบบธรรมดากับแบบใช้กาวไซยาโนอะคริเลต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรวัฒน์ ปวงคำ

  • ปนิกกา สุมะโน

  • ศิริรักษ์ คำบุญเรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กาวไซยาโนอะคริเลต

  • ชวนชม ต่อกิ่ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการต่อกิ่งชวนชมแบบธรรมดากับแบบใช้กาวไซยาโนอะคริเลต พบว่าการต่อกิ่งด้วยวิธีนั่งแท่นกาวร้อนมีค่าเฉลี่ยร้อยละการต่อกิ่งสำเร็จสูงสุดที่ร้อยละ 61.91 รองลงมาคือการต่อกิ่งด้วยวิธีเสียบตัววีพันเทป ค่าเฉลี่ยร้อยละ 59.72 และการต่อกิ่งนั่งแท่นพันเทป มีค่าน้อยที่สุดที่ค่าเฉลี่ยร้อยละ 58.94 ส่วนค่าร้อยละสัมประสิทธิ์การแปรผัน พบว่าการต่อกิ่งด้วยการนั่งแท่นพันเทปมีค่ามากที่สุดคือร้อยละ 35.41 รองลงมาคือการต่อกิ่งด้วยการเสียบตัววีพันเทป ร้อยละ 34.44 และการต่อกิ่งนั่งแท่นกาวร้อน มีค่าน้อยสุดที่ร้อยละ 28.39 จึงสรุปได้ว่า การต่อกิ่งชวนชมโดยใช้กาวไซยาโนอะคลิเลตเป็นการต่อกิ่งชวนชมที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงหรือดีกว่าการต่อกิ่งแบบธรรมดาเล็กน้อย เพราะมีค่าเฉลี่ยร้อยละการต่อกิ่งสำเร็จมากกว่าการต่อกิ่งด้วยวิธีเสียบตัววีพันเทปและนั่งแท่นกาวร้อนร้อยละ 2.19 และ 2.97 ตามลำดับ สำหรับการวัดการกระจายข้อมูลด้วยค่าร้อยละสัมประสิทธ์การแปรผันมีค่าใกล้เคียงกันสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ โดยการต่อกิ่งด้วยวิธีนั่งแท่นกาวร้อนมีการกระจายของข้อมูลน้อยที่สุด