โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเสียบลูกชิ้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขนิษฐา จิตณรงค์

  • อธิษฐาน พัสระ

  • อุมารินทร์ ทองอนันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชรี เจริญสุข

  • เพ็ญพิศ แก้วงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องเสียบลูกชิ้น การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเครื่องเสียบลูกชิ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องเสียบลูกชิ้น และทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเสียบลูกชิ้น จากผลการทดลองพบว่าเครื่องเสียบลูกชิ้นที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกและความลาดเอียงของแผ่นคั่นกล่องเป็นตัวช่วยในการเคลื่อนที่ของลูกชิ้น ทำให้เครื่องเสียบลูกชิ้นสามารถเสียบลูกชิ้นได้เร็วกว่าการเสียบลูกชิ้นด้วยมือ ในอัตราส่วน 14 : 9 จึงสามารถลดระยะเวลาในการเสียบลูกชิ้นให้น้อยลงได้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มสุขอนามัย เนื่องจากเครื่องเสียบลูกชิ้นที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ไม่มีการใช้มือในการสัมผัสลูกชิ้นโดยตรง