โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเซนเซอร์อัจฉริยะจากพลังงานสะอาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาสกร เครื่องสนุก

  • สุทิวัส สอยดาว

  • สุรศักดิ์ สุวรรณวร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เซนเซอร์อัจฉริยะ การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องเตือนภัยอัจฉริยะจากพลังงานสะอาดเพื่อนำมาช่วยสิ่งแวดล้อม ใช้เตือนภัยดินโคลนถล่ม , น้ำท่วม และทำให้เตรียมรับมือได้ทันเวลาโดยใช้พลังงานจากธรรมชาติ โดยประชุมคณะทำงานร่วมกับกรรมการหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงถึงความสำคัญของปัญหาน้ำท่วมที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ในเขตของเรา และประดิษฐ์สัญญาณอัจฉริยะนี้โดยทำขึ้นจากวัสดุเหลือใช้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในสัญญาณเตือนภัยจริง แผงโซลาร์เซลล์ที่ประกอบขึ้นสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในสัญญาณเตือนภัยได้จริง และเมื่อฝนตกถึงปริมาณ 100 มิลลิลิตร โทรศัพท์ในตัวส่งสัญญาณจะโทรออกไปหาผู้เฝ้าระวังภัยทันทีพร้อมส่งข้อมูลการเตือนภัยเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนโดยอัตโนมัติ เมื่อโทรหาผู้เฝ้าระวังภัยติดต่อกันเป็นเวลา 2 วัน ผู้เฝ้าระวังภัยก็จะประกาศเตือนให้ชาวบ้านรับมือได้ทัน ไมเกิดความเสียหาย เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นโดยไม่มีเครื่องระวังภัย ในกรณีที่ฝนไม่ตกติดต่อกัน 2 วันแต่ระดับน้ำบริเวณต้นน้ำสูงถึงระดับ 30 เซนติเมตรสัญญาณเตือนภัยก็จะส่งสัญญาณวิทยุให้ลำโพงเตือนภัยบริเวณคอสะพานที่ใจกลางหมู่บ้านดัง เตือนให้ระวังภัยได้ทันที สัญญาณเตือนภัยสามารถลดระดับความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากถนนลื่น และการเตือนให้ระวังสะพานได้