โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหนังเทียมจากเส้นใยตาลโตนด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนกฤต อินทชิต

  • รมณ์มณีย์ มุกดา

  • ศุรตา เอี่ยมศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตาลโตนด เส้นใย

  • หนังเทียม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องหนังเทียมจากเส้นใย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอัตราส่วนน้ำหนักเยื่อตาลโตนดกับปริมาณสารละลายแอซิติก และศึกษาคุณสมบัติของหนังเทียมจากเส้นใยตาลโตนดในปริมาณต่าง ๆ ในน้ำยางพารา ซึ่งผลการทดลองพบว่าอัตราส่วนน้ำหนักเยื่อตาลโตนดกับปริมาณสารละลายแอซิติก ที่เหมาะสมในการทำหนังเทียม คือ 1 g : 5 cm3 และเมื่อพิจารณาความทนแรงและระยะยืดของหนังเทียมจากเส้นใยตาลโตนด พบว่า 5 g ในน้ำยางพารา 30 cm3 มีความทนแรงมากที่สุด และ 1 g ในน้ำยางพารา 30 cm3 มีระยะยืดมากที่สุด ดังนั้นการเลือกใช้งานหนังเทียมจากเส้นใยตาลโตนดจึงควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ด้วย ทั้งนี้โครงงานเรื่องหนังเทียมจากเส้นใยตาลโตนด ยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยการใช้หนังเทียมจากเส้นใยพืชมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผลิตเป็นของใช้ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ และยังสามารถช่วยสร้างมูลค่าสินค้าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อีกด้วย