โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของน้ำคั้นจากหัวดองดึงต่อขนาดและจำนวนปากใบของส้มโชกุน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐรดี แสงสุริยันต์

  • พ.นภัส แสงมณี

  • พรชิตา มุนินทรวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ส้มโชกุน ปากใบ

  • หัวดองดึง การคั้น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเข้มข้นและเวลาในการแช่รากต้นส้มโชกุนในน้ำคั้นจากหัวดองดึงที่มีผลต่อขนาดและจำนวนปากใบของส้มโชกุน โดยนำเมล็ดส้มโชกุนที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS + 1NAA หลังจากย้ายเลี้ยง 4 สัปดาห์ แล้วนำมาจุ่มแช่รากในน้ำคั้นจากหัวดองดึงที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน และเวลาในการแช่รากต่างกัน จากนั้นนำมาศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจำนวน และขนาดของปากใบ พบว่า ความเข้มข้นและระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดและจำนวนปากใบที่ดีที่สุด คือ น้ำคั้นหัวดองดึงที่ระดับความเข้มข้น 0.05% ระยะเวลา 8 ชั่วโมง ซึ่งความเข้มข้นและระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นในการแช่ส่วนรากของส้มโชกุน จะมีแนวโน้มชักนำให้ปากใบมีขนาดปากใบใหญ่ และจำนวนปากใบต่อพื้นที่น้อยลง