โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเตือนภัยน้ำท่วม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รวิสรา จิวระประภัทร์

  • สุพวิชญ์ ชุมช่วย

  • อัญชิสา วศินานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พสงค์ แรงสิงห์

  • อมรรัตน์ เจริญมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำท่วม เครื่องเตือนภัย

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเครื่องเตือนภัยน้ำท่วม ศึกษาเกี่ยวกับการต่อวงจรเครื่องเตือนภัยน้ำท่วม โดยใช้ไฟสามดวงในการบอกระดับน้ำเทียบกับระดับน้ำปกติ เมื่อน้ำสูงถึงระดับที่ 1 เครื่องจะแจ้งเตือนด้วยไฟสีเขียว ระดับ 2 แจ้งเตือนด้วยไฟสีเหลือง และระดับ 3 (ระดับสูงสุด) แจ้งเตือนด้วยไฟสีแดง ซึ่งจากการทดลองพบว่าแบบจำลองนี้สามารถแสดงสัญญาณเตือนได้ในระดับน้ำที่แน่นอนและแม่นยำ