โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเพิ่มประสิทธิภาพการดูดกลิ่นของมะกรูด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ติยารัชต์ ขยันกิจ

  • ภูมิวดี หวังตระกูลดี

  • เด็กอัญญกานต์ เจริญสุขรุ่งเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วารุณี วิจิตรพล

  • สมลักษณ์ เด็ดแก้ว

  • สุรางค์ ประทุมโทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่1สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการใช้ห้องน้ำทั่วๆไปมักมีกลิ่นเหม็น เนื่องจากสารประกอบไนโตรเจน เช่น ยูเรีย และแอมโมเนีย ซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำปัสสาวะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ การใช้สารเคมีกำจัดกลิ่นจะมีผลต่อสภาพแวดล้อม สุขภาพ และเศรษฐกิจ น่าจะนำสารจากธรรมชาติมาใช้แทน โครงงานนี้ศึกษาความสามารถในการดูดกลิ่นของมะกรูด โดยใช้สารละลายแอมโมเนียไฮดรอกไซด์เป็นตัวทดสอบ แล้วให้มะกรูดดูดก๊าซแอมโมเนียที่ระเหยออกมา ทดสอบก๊าซแอมโมเนียที่เหลือจากการดูดกลิ่นของมะกรูด โดยใช้สารละลายเมอร์คิวรี่ (I) ไนเตรดไปทำปฏิกิริยา ได้ตะกอนสีเทาดำ แล้วจึงวัดความสูงของตะกอนเปรียบเทียบกัน เนื่องจากการกำจัดกลิ่นโดยใช้มะกรูดสดมีอายุการใช้งานสั้น เพื่อยืดอายุการใช้งาน จึงนำผลมะกรูดสดมาแปรรูปแล้วนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการดูดกลิ่น โดยนำไปผสมกับถ่านกัมมันต์และใบชาแห้ง ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดกลิ่นเหมือนกัน และเพิ่มกลิ่นหอมโดยการเติมน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูด แล้วนำไปออกแบบทำผลิตภัณฑ์จากมะกรูด เช่นตุ๊กตาดูดกลิ่น เครื่องหอมดูดกลิ่น ผลไม้ดูดกลิ่น เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ดูดกลิ่นในห้องน้ำ ในตู้ และในรถยนต์ จากการทดลองนำผิวมะกรูดสดซึ่งมีความสามารถในการดูดกลิ่นได้ดีกว่าเยื่อขาว ไปแปรรูปพบว่าผงมะกรูดแห้งมีความสามารถในการดูดกลิ่นดีกว่าชิ้นมะกรูดแห้ง แล้วหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างผงมะกรูดแห้ง ถ่านกัมมันต์ และใบชาแห้ง พบว่าอัตราส่วน 4 : 1 :3 มีความสามารถในการดูดกลิ่นได้ดี จึงนำไปออกแบบทำผลิตภัณฑ์จากมะกรูดซึ่งสามารถใช้ได้นาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม มีกลิ่นหอม หาง่าย และราคาถูก