โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมะม่วงดิบพิชิตจุลินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปาลิน สัปปินันทน์

  • ลลิตา โฆษิตวรกิจกุล

  • สุรินธร ว่องวิไลรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐานียา ว่องวิญญู

  • วนิดา ปานสมบัติ

  • สมลักษณ์ เด็ดแก้ว

  • สุรางค์ ประทุมโทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จุลินทรีย์

  • มะม่วง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาว่าส่วนต่างๆของมะม่วงดิบสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุทำให้เนื้อสัตว์เน่า พบว่าส่วนที่เป็นน้ำยางและเมล็ดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของของจุลินทรีย์ได้ดีที่สุด และเมื่อนำไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆพบว่าได้ใกล้เคียงกัน อัตราส่วนที่เหมาะสมคือ เนื้อหมู 100กรัม ต่อเมล็ดบด 5 กรัม มีผลใกล้เคียงกับสารกันบูด 5 มิลลิกรัม มีการแปรรูปเมล็ดเป็นผงแห้งนำไปถนอมเนื้อหมู เมื่อนำไปประกอบอาหารพบว่า เนื้อหมูมีลักษณะนุ่ม ยุ่ย รสชาดน่ารับประทาน ในการทดลองครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้ใช้หลักการทำไร้เชื้อ การเพาะเลี้ยงเชื้อ การนับจำนวนจุลินทรีย์ การระเหย การทำเจือจาง การเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส และมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเมล็ดมะม่วงบดแห้งกับสารกันบูด