โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืชด้วยสารสกัดจากใบถั่วผี Macroptillium lathyroides (L.) Urb.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญญิสา วรพาสน์

  • พนัส จิตติอาภรณ์

  • พิชยา เรืองอร่าม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทย์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัชพืชกำจัด

  • ใบถั่วผีสารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการคัดเลือกจากวัชพืชกลุ่ม Fabaceae พบว่าพืชกลุ่มนี้นิยมใช้เป็นพืชคลุมเพื่อควบคุมวัชรพืชชนิดอื่น ในการทดลองได้ใช้ถั่วผี เป็นสารในการยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืช พบว่าสารสกัดจากถั่วผีสามารถยับยั้งการงอกของเมล็ด เมื่อศึกษาวิธีการสกัดสารจากใบของถั่วผีด้วยวิธีการต่าง ๆ คือการใช้ความร้อน การใช้วิธีกล การใช้เอทานอล วิธีการที่สามารถยับยั้งการงอกของวัชพืชได้ 100 % คือสารสกัดด้วยวิธีกลจากใบถั่วผี ส่วนการสกัด้วยเอทานอล การใช้ความร้อนไม่สามารถยับยั้งการงอกได้