โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของสารเหนียวที่มีผลต่อการเคลือบติดเชื้อไรโซเบียมบนผิวเมล็ดถั่วเหลือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณิชนันทน์ นันตาวงค์

  • ปาริฉัตร แอ่นดอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถั่วเหลืองการปลูก

  • สารเหนียว

  • แบคทีเรีย

  • ไรโซเบียม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตของต้นถั่วเหลือง โดยการค้นคว้าข้อมลพบว่า พืชในตระกูลถั่วสามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศได้ โดยอาศัยแบคทีเรียไรโซเบียมที่ปมรากถั่ว และได้มีการใช้แบคทีเรียไรโซเบียมคลุกกับเมล็ดถั่วเหลืองก่อนปลูกเพื่อใช้เชื้ออยู่ที่รากถั่วเหลืองมากที่สุด โดยการคลุกเชื้อจะใส่สารเหนียวซึ่งจะช่วยให้เชื้อแบคทีเรียไรโซเบียมติดกับเมล็ดถั่วเหลือง ทางกลุ่มจึงคิดที่จะนำสารที่อยู่ใกล้ตัวชนิดต่างๆมาทำเป็นสารเหนียว ได้แก่ น้ำ น้ำข้าว แป้งเปียก น้ำเชื่อม น้ำมันพืช และกากน้ำตาล จากการทดลองพบว่า ปริมาณของปมซึ่งเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของสารเหนียว จากมากไปหาน้อยได้แก่ แป้งเปียก น้ำข้าว น้ำเชื่อม น้ำ กากน้ำตาล น้ำมันพืชตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแป้งเปียกมีผลทำให้ปริมาณของปมถั่วเหลืองมีมากที่สุด และส่งผลต่อให้การเจริญเติบโตของต้นถั่วเหลืองด้วย