โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องคัดขนาดกุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.รุ่งโรจน์ สืบญาติ

  • ด.ญ.ฐิติพร สุวรรณวงษ์

  • ด.ญ.เจนจิรา จรุณแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการออกแบบและทดสอบการทำงานโครงสร้างของเครื่องคัดขนาดกุ้ง และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องคัดขนาดกุ้ง ซึ่งได้ทำการออกแบบโครงสร้างของเครื่องคัดขนาดกุ้งและทำการทดสอบระยะห่างของช่วงเกลียวสายพานที่ใช้คัดขนาดกุ้ง พบว่าระยะห่างของช่วงเกลียว 5 เซนติเมตร มีผลต่อการคัดขนาดกุ้งมากที่สุด และการคัดขนาดกรุ้งด้วยเครื่องมีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการคัดมากที่สุด และมีระยะเวลาใช้ในการคัดขนาดกุ้งน้อยที่สุด