โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องดูดฝุ่นเต่าจอมขยัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทวุฒิ ใบงาม

  • มณัฐกาญจน์ จำปาทอง

  • สาวปภาวดี วกสุดจิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์ที่มีกลไกลการเคลื่อนที่โดยใช้ส้อรอบทิศทางติดตั้งเข้ากับเครื่องดูดฝุ่น เมื่อชนกับสิ่งกีขว้างจึงสามารถหลบหลีกได้และมีกลไกลในการดูดฝุ่นโดยใช้แปรง 2 ลักษณะ คือ แปรงปัดฝุ่นขนแปรงอ่อน ระยะขนแปรงถี่ และแปรงปัดฝุ่นขนแปรงแข็ง ระยะขนแปรงห่าง โดยศึกษาชนิดและขนาดของแปรงปัดฝุ่นแต่ละชนิดต่อปริมาณและขนาดของฝุ่น