โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตาเผารีไซเคิลอาสาสมัครพิทักษ์อากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ธนพงษ์ น่านกร

  • ด.ช.ยุทธศักดิ์ ภูผาอารักษ์

  • ด.ญ.สุดา ราทู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขยะ

  • มลภาวะ

  • เตาเผารีไซเคิล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเผาทำลายขยะ เผาเศษใบไม้ กิ่งไม้เผาหญ้าที่โล่งและการฝังกลบก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศหรือที่เรียกว่าสภาวะเรือนกระจก จึงคิดทำเตาเผาขึ้นเพื่อลดมลภาวะทางอากาศ จากการทดลองนำขยะมาแยกประเภทเช่น กระดาษ พลาสติก เศษกิ่งไม้แห้งในปริมาณที่เท่า ๆ กัน นำไปเผาในเตาเผารีไซเคิลอาสาสมัครพิทักษ์อากาศ ในถังเผา และนำควันและความร้อนที่ได้จากการเผาขยะ นำมากักเก็บในถังกักเก็บควันซึ่งมีเศษพืชอยู่ เพื่อให้ควันและความร้อนที่ได้จากการเผาขยะเป็นตัวเร่งระยะเวลาในการย่อยสลายของเศษวัชพืช และเป็นการชะลอการปลดปล่อยควันในปริมาณมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ และนำเชื้อเพลิงที่ได้จากการเผาขยะมาใช้ประโยชน์ในการนำมาหุงต้มอาหาร และสามารถนำเศษพืชที่ได้ จากถังกักควันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพาะปลูกและปรับสภาพแวดล้อมได้