โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเจาะรู คู่ภูมิปัญญา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.วิวัฒน์ เดาะมุย

  • ด.ช.เสกสรร ช่วงสำโรง

  • ด.ญ.พัชราภรณ์ ไชยสูตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องเจาะรู

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลลังงานเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่พลังงานที่กำลังใช้อยู่โดยทั่วไปกลับก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม เนื่องจากมนุษย์มองข้ามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถือได้ว่าสามารถนำมาเป็นแนวทางในการสร้างพลังงานทดแทนที่ดีได้ไม่แพ้พลังงานทั่วไป จึงคิดสิ่งประดิษฐ์เครื่องเจาะรู คู่ภูมิปัญญาขึ้นหรือปราชญ์ชาวบ้าน และอาศัยความรู้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์มาดัดแปลงประยุกต์เป็นเครื่องเจาะรู คู่ภูมิปัญญา ซึ่งมีรูปลักษณะภายนอกกะทัดรัด พอเหมาะกับการใช้งาน ตัวเครื่องใช้เศษไม้ที่เหลือใช้มาประกอบกัน โดยมีบล็อกเป็นตัวถ่วงในการเจาะรูแต่ละครั้ง การขับเคลื่อนของเครื่องเจาะรูจะใช้พลังงานจากคนโดยใช้มือเป็นตัวควบคุม จากการทดลองพบว่า เครื่องเจาะรู สามารถทำการเจาะรูไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ