โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปลูกและใส่ปุ๋ยประยุกต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพดล อยู่พรหมแดน

  • สุวิทย์ ศรีวาณิชพรกุล

  • อภิสิทธิ์ ศิริวนาธร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปุ๋ย

  • เคืร่องปลูก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องปลูกและใส่ปุ๋ยประยุกต์ ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยสิงห์และเป็นพืชที่ปลูกมากที่สุดในหมู่บ้านห้วยสิงห์ เนื่องจากว่ามีการส่งเสริมของทางบริษัทผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งในการปลูกข้าวโพดแต่ละครั้งต้องใช้แรงงานและเวลามากทำให้ต้นทุนในการผลิตสูง นอกจากนั้นยังหาแรงงานได้ยาก และทางนักเรียนในโรงเรียนก็ประสบกับปัญหาดังกล่าวในการปลูกข้าวโพดด้วย ทางคณะผู้จัดทำโครงงานได้มองเห็นถึงสภาพปัญหานี้จึงคิดประดิษฐ์เครื่องปลูกและใส่ปุ๋ยประยุกต์ขึ้นมา โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการทำวงล้อขุดหลุมเพื่อทำการหยอดเมล็ด ( ในขั้นตอนการปลูก ) มาประยุกต์โดยประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับหยอดเมล็ดเพื่อปลูก อุปกรณ์ใส่ปุ๋ย และอุปกรณ์กลบหลุมที่หยอดเมล็ดเสร็จแล้ว โดยใช้หลักการการหมุนของวงล้อขนาดเส้นรอบวง 1.30 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 42 เซนติเมตร รัศมี 21 เซนติเมตร ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเดือยขุดหลุมและเวลาที่ชุดปล่อยเมล็ดปล่อยเมล็ดข้าวโพดตกลงในหลุม เครื่องปลูกและใส่ปุ๋ยประยุกต์สามารถทำงานได้ 4 อย่าง โดยทำงานได้ทดแทนแรงงานคนถึง 4 คน ไม่สิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงแต่ใช้พลังงานกลของคนในการปลูกและยังสามารถเลือกการใช้งานขุดหลุม หยอดเมล็ด ใส่ปุ๋ย หรือกลบหลุมข้าวโพดให้แก่เครื่องปลูกและหว่านปุ๋ยประยุกต์ทำงานในระบบใดระบบหนึ่งก็ได้จากการศึกษาทดลองพบว่าในพื้นที่การเพาะปลูกขนาด 2 x 2 ตารางเมตร หากใช้กำลังงานจากคน 1 คน ปลูกข้าวโพด 1 ไร่โดยขุดหลุม, ปลูก, กลบหลุม และใส่ปุ๋ย ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 7.45 นาที ซึ่งหากใช้เครื่องปลูกจะใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 2.15 นาที ซึ่งเครื่องปลูกและใส่ปุ๋ยประยุกต์สามารถทำงานทดเวลาแรงงานจากคนได้ถึง 71.14 เปอร์เซ็นต์ และนับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการเกษตร ทุ่นแรงงานและทดเวลา ได้อย่างดี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเกษตรต่อไปในอนาคต