โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องก้อนอาหารกำจัดปลวก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.พงศกร พราหมณ์ชูเอม

  • ด.ญ.ชฎาธาร รักสวัสดิ์

  • ด.ญ.ธมลวรรณ นาคเสนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลวกกำจัด

  • สารสกัดธรรมชาติ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ก้อนอาหารกำจัดปลวกสารสกัดธรรมชาติ จากดอกลีลาวดี จัดทำขึ้นเพื่อนำวัสดุธรรมชาติมาทดแทนยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีบางชนิดที่นำมาใช้กำจัดปลวก หลังจากทำการทดสอบ พบว่า ก้อนอาหารกำจัดปลวกมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาฆ่าแมลงและสารเคมีบางชนิด แต่มีราคาต้นทุนถูกกว่ายาฆ่าแมลงและสารเคมีบางชนิด และปลอดภัยกว่าการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีบางชนิด จึงเป็นอีกแนวทางที่ช่วยให้ผู้ใช้มีความปลอดภัยและลดต้นทุนในการผลิต