โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตัดก้นหอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณิชกานต์ ทัพชัยยุทธ

  • วินท์ ศูนย์คล้าย

  • สุชานาฏ ทองรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องตัดก้นหอย โดยออกแบบให้เครื่องตัดก้นหอยมรใบมีดหมุน 2 ใบ ใต้แผ่นเหล็กที่เจาะรูขนาดไม่เท่ากันจำนวน 4 รู ใช้มอเตอร์ขนาด 220 โวลต์ จากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องตัดก้นหอยโดยเทียบกับคีมตัด พบว่าเมื่อนำหอยใส่ในเครื่องตัดก้นหอยแล้วเปิดใช้งาน ใบมีดจะหมุนตัดก้นหอยทันที การตัดก้นหอยโดยใช้เครื่องมีประสิทธิภาพในการตัดก้นหอยที่จำนวน 0.5 กิโลกรัมโดยใช้เวลาเฉลี่ย 4.4 นาที และหอยจำนวน 1 กิโลกรัม ใช้เวลาเฉลี่ย 6.2 นาที ในขณะที่การใช้คีมตัดก้นหอยที่จำนวน 0.5 กิโลกรัม ใช้เวลาเฉลี่ย 11.4 นาที และจำนวน 1 กิโลกรัม ใช้เวลาเฉลี่ย 19.3 นาที ดังนั้นเครื่องตัดก้นหอยสามารถตัดก้นหอยได้เร็วกว่าการใช้คีมตัด ช่วยประหยัดเวลา ช่วยลดอุบัติเหตุขณะตัดก้นหอย This project is to inventa machine for cutting spirals. This 220 volt machine has two rotating blades under the four holes a steel plate with four holes. After testing, we found that the blades will cut this spirals quickly. 0.5 kilogram of the spirals can be cut in 4.4 minutes and kilogram can be cut in 6.2 minute while it takes 11.4 minutes and 19.3 minutes for 0.5 and 1 kilogram respectively when the spirals are cut by pliers. Therefore, this machine is faster than pliers and it can help people save time and moreover it is safer.