โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาสีย้อมโครโมโซมจากสารสกัดพืชที่มีแอนโทไซยานินสูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศวรรณ สิริธนาวุฒิ

  • ศิวัช ธัมม์บริสุทิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช การสกัด

  • แอนโทไซยานิน

  • โครโมโซม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์ทำขึ้นเพื่อศึกษาการทำสีย้อมโครโมโซมจากพืชธรรมชาติและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสีจากพืชต่างๆที่มีแอนโทไซยานินสูงโดยทำการเตรียมสีย้อมโครโมโซมจากพืช5ชนิดได้แก่แบล็คเบอร์รี่(ผล)ข้าวเหนียวดำ(ผล)องุ่น(ผล)กะหล่ำปลีม่วง(ใบ)และทับทิม(ผล)จากการศึกษาสกัดสีย้อมโครโมโซมด้วยกรดไฮโดรคลอริก0.1%ในเมทานอลในอัตราส่วน1:1จากพืชทั้ง5ชนิดแล้วนำมาทดสอบย้อมโครโมโซมของปลายรากหอมแล้วสังเกตการติดสีของโครโมโซมพบว่าสีย้อมจากแบล็คเบอร์รี่จะมีประสิทธิภาพดีที่สุดคือสีจะติดดีในส่วนของโครโมโซมไม่ติดส่วนไซโทพลาซึมของเซลล์รองลงมาคือสีย้อมจากข้าวเหนียวดำสีจะติดดีในส่วนของโครโมโซมแต่จะติดสีในส่วนของไซโทพลาซึมด้วยและสีย้อมจากกะหล่ำปลีม่วงสีจะติดส่วนโครโมโซมและติดส่วนไซโทพลาซึมด้วยแต่ภาพไม่ค่อยชัดเจนซึ่งให้ผลใกล้เคียงกับสีย้อมจากทับทิมส่วนสีย้อมจากองุ่นจะมีประสิทธิภาพน้อยที่สุดสีติดโครโมโซมได้น้อยที่สุดทำให้เห็นภาพโครโมโซมไม่ชัดเจนเมื่อสกัดสีย้อมโครโมโซมด้วยกรดไฮโดรคลอริก0.1%ในเมทานอลที่อัตราส่วนต่างๆกันคือ 1:1,1:5:1และ 2:1 พบว่า แบล็คเบอร์รี่ที่สกัดจากกรดไฮโดรคลอริก 0.1%ในเมทานอล 2:1 สามารถย้อมโครโมโซมได้ดีที่สุด ส่วนข้าวเหนียวดำในอัตราส่วน 1:5:1และ2:1สามารถย้อมโครโมโซมได้ดีที่สุด