โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงศ์ภัค บรรลังค์

  • วชิรญาณ์ วันทะวงษ์

  • วิชุดา สิงห์คร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวโพดเครื่องแกะเมล็ด

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด และพัฒนาเป็นตัวเครื่องและแกนแกะให้มีความแข็งแรง ทนทาน มีขั้นตอนการประดิษฐ์ คือ ขั้นตอนแรกเป็นการออกแบบเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดขึ้นมาใหม่ จากนั้นจึงทำฐานของตัวเครื่องโดยฐานทำจากเหล์กฉาก แกนแกะทำจากเหล็กแป๊บและเหล็กเส้น ด้านบนของตัวเครื่องทำฝาสำหรับปิดเปิด และสามารถแกะเมล็ดข้าวโพดได้มากขึ้น