โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นกระเบื้องปูพื้นจากกากดินขาวและเศษเซรามิก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญญารัตน์ กันต๊ะมา

  • จาฏุพัจน์ สังข์ศิริ

  • วรดา ดวงใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่ลงตัวระหว่างดินขาว กากดินขาวและเศษเซรามิกเป็นส่วนผสมในการผลิตกระเบื้องปูพื้น เพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนการทำแผ่นปูกระเบื้อง การทดลองมี 2 ขั้นตอนคือวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของกากดินขาวและเซรามิก พบว่าองค์ประกอบทางเคมีหลักคือ SiO2 สามารถช่วยลดการสุกของแผ่นกระเบื้องปูพื้นลดลงและทำให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงและขั้นตอนที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพระหว่างแผ่นกระเบื้องปูพื้นที่มีส่วนผสมของกากดินขาวและเศษเซรามิกในอัตราส่วนที่ 1 มีส่วนผสมของดินขาวมาตรฐาน ส่วนอัตราที่ 2 ใช้ดินขาวผสมกับกากดินขาวในอัตราส่วน 50:50,40:60 และ 30:70 และอัตราส่วนที่ 3 ใช้ดินขาวผสมกับเซรามิกในอัตราส่วนต่างๆตามลำดับ โดยนำมาเทียบในด้านความทนทานต่อการหัก การดูดซึมและต้นทุนในการผลิตแผ่นกระเบื้องปูพื้น จากการทดลองพบว่าแผ่นกระเบื้องปูพื้นที่มีส่วนผสมของกากดินขาวและเศษเซรามิกในอัตราส่วน 50:50,40:60 และ 30:70 มีความเหมาะสมและยังสามารถลดปริมาณการใช้ดินขาวรวมทั้งต้นทุนในการผลิตน้อยกว่าแผ่นกระเบื้องที่มีส่วนผสมดินมาตรฐาน