โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องทำน้ำปู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนากานต์ ไชยทิกุล

  • นิติธาดา ไชยาจินะ

  • ศักดิพัฒน์ ทองเจือ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องทำน้ำปู การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องทำน้ำปูที่ทำงานได้โดยผู้ใช้มีความพึงพอใจ และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพทางการทำงานด้านการลดเวลาและเพิ่มปริมาณการผลิตของเครื่องทำน้ำปู โดยการออกแบบและประกอบเครื่องทำน้ำปู จากมอเตอร์ขนาด 1 แรงม้าส่งแรงผ่านสายพานเข้าสู่หัวบดและหัวเคี่ยว จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านการลดเวลาของขั้นตอนการบดและกรองน้ำปูพบว่าเครื่องทำน้ำปูใช้เวลาเฉลี่ย 5.27 นาที ประสิทธิภาพด้านการลดเวลาของขั้นตอนการเคี่ยวน้ำปูใช้เวลาเฉลี่ย 180.72 นาที ซึ่งน้อยกว่าการใช้แรงงานคน การเปรียบเทียบน้ำหนักปูหลังกรองพบว่า น้ำปูที่ได้จากการกรองด้วยเครื่องทำน้ำปูเฉลี่ยอยู่ที่ 2.10 กิโลกรัม น้ำหนักปูหลังเคี่ยวเฉลี่ยได้ 8.98 กิโลกรัม ซึ่งมากกว่าการกรองโดยใช้แรงคน ลักษณะความละเอียดของเนื้อปูและสีของน้ำปูพบว่ามีเนื้อน้ำปูที่ละเอียดไม่พบตะกอนของกากปูมีสีของน้ำปูเหมือนการทำน้ำปูโดยใช้แรงงานคน