โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรัตน์ เกิดนาวี

  • ธัญญาภรณ์ ชมรุ่ง

  • ลีนวัฒน์ แสงอาวุธ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การนำกลับมาใช้ใหม่

  • ถ่าน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้ง โดยแบ่งการทดลองเป็นดังนี้ ตอนที่1 ศึกษาชนิดของตัวประสานในการทำถ่านอัดแท่ง โดยใช้น้ำข้าว แป้งเปียก และกล้วยสุก พบว่ากล้วยสุกเป็นตัวประสานทำให้ถ่านอัดแท่งมีความคงรูปและให้ค่าพลังงานความร้อนสูงที่สุด ตอนที่2 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำถ่านอัดแท่ง พบว่าอัตราส่วนระหว่าง ถ่านป่น 30 กรัม : กล้วย 50 กรัม : ดินโคลน 20 กรัม เป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุด ตอนที่3 ศึกษาชนิดของวัสดุเหลือทิ้งในการทำถ่านอัดแท่ง พบว่าวัสดุเหลือทิ้งแบบเผาในการทำถ่านอัดแท่งที่ดีที่สุดคือ แกลบ ซึ่งให้ค่าพลังงานความร้อน 466.66 แคลอรี ตอนที่4 ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ค่าพลังงานความร้อน พบว่าการเจาะรูตรงกลาง ทำให้ถ่านร้อนเร็ว และถ้าชุบด้วยน้ำเกลือ ถ่านอัดแท่งจะให้พลังงานความร้อนสูงและมอดช้า ตอนที่5 เปรียบเทียบค่าพลังงานความร้อนของถ่านอัดแท่ง และถ่านไม้ พบว่า ถ่านอัดแท่งให้พลังงาน 2,033.33 แคลอรี ถ่านไม้ให้พลังงาน 2,916.66 แคลอรี ซึ่งถ่านอัดแท่งให้พลังงานความร้อนใกล้เคียงกับถ่านไม้ และไม่ทำให้เกิดมลภาวะในอากาศ