โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องครีมขัดรองเท้าจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราภรณ์ รุ่งอรุณ

  • ฐิติกา อุษาวิจิตร์

  • ณัฐณิชา นิลโหมด

  • สุทธาสิณี คำประเทศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำครีมขัดรองเท้าจากธรรมชาติ โดยแบ่งการทดลองเป็นดังนี้ ตอนที่1 ศึกษาชนิดของน้ำมันที่ทำให้เกิดความเงางาม พบว่า น้ำมันมะกอกทำให้แผ่นหนังมีความเงางามมากที่สุด ดังนั้นจึงใช้น้ำมันมะกอกเป็นส่วนผสมในการทำครีมขัดรองเท้า ตอนที่2 ศึกษาชนิดของผงถ่านในการทำครีมขัดรองเท้า พบว่าผงถ่านจากกาบมะพร้าวทำให้ครีมขัดรองเท้ามีคุณภาพดีที่สุด ตอนที่3 ศึกษาอัตราส่วนในการทำครีมขัดรองเท้า พบว่าอัตราส่วนระหว่าง วาสลีน 2.5 กรัม : ขี้ผึ้งขาว 5 กรัม : น้ำมันมะกอก 15 ลูกบาศก์เซนติเมตร : ผงถ่านกาบมะพร้าว 10 กรัม เป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุด ตอนที่4 ศึกษาเปรียบเทียบครีมขัดรองเท้าจากธรรมชาติและสารเคมี พบว่าครีมขัดรองเท้าจากธรรมชาติมีคุณภาพดีกว่าครีมขัดรองเท้าจากสารเคมี