โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตัวและไข่โตทันใจ สีสันสดใส ใส่ใจด้วยอาหารรวมคุณค่า

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ตัวและไข่โตทันใจ สีสันสดใส ใส่ใจด้วยอาหารรวมคุณค่า เป็นการศึกษาการเจริญเติบโตของเป็ด การออกไข่ ขนาดของไข่และสีของไข่แดง โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของอาหารต่างๆ เช่น กุ้งฝอย หอยเจดีย์ หัวปลากับก้างปลา รำข้าว มะละกอสุก ฟักทองและผักขม ที่ใช้เลี้ยงเป็ด พบว่า อาหารที่เป็ดชอบกินมากที่สุด ได้แก่ กุ้งฝอย ตอนที่ 2 ศึกษาการเลี้ยงเป็ดด้วยอาหารสูตรต่างๆ ได้แก่ สูตรที่ 1 คือ กุ้งฝอย หอยเจดีย์ หัวปลากับก้างปลา รำข้าว มะละกอสุก ฟักทองและผักขมอย่างละ 300 สูตรที่ 2 คือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญญาณัฐ จันทกุล

  • ชลวิทย์ หมื่นอินกูด

  • เบญจรัตน์ ทองสุทธิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐณะ อำพล

  • สนทยา วรเพียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดพรหมรัตนาราม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เป็ดการเจริญเติบโต

  • ไข่เป็ด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์