โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจรวดขวดน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤมล สุขทัศน์

  • สรศักดิ์ ทองแพะ

  • เกษม บัวศรีผ่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สนม วันเพ็ญ

  • สุรเชษฐ์ รัตนสุพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามพรานวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จรวด

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ โดยใช้ขวดพลาสติกใสขนาดกลางขนาดความจุ 1.25 ลิตรติดส่วนหัวจรวดติดฟินโดยใช้ฟินรูปร่างสามเหลี่ยมขนาด 6x6.7 เซนติเมตร อัตราส่วนระหว่างฟินกับตัวจรวดเป็นอัตราส่วน 1:6 ส่วนปริมาตรน้ำที่ใช้เท่ากับ 1:4 มุมที่ใช้ในการปล่อยจรวด 30 องศา และความดันที่ใช้ควรใช้ความดันประมาณ 6 บาร์ จะทำให้การเคลื่อนที่ระยะไกลๆ ได้ดีและมีเสถียรภาพในการบิน