โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุวรี แป้นคุ้มญาติ

  • สิริธร คุ้มสวัสดิ์

  • เมธี เทศโล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามพรานวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การนำกลับมาใช้ใหม่

  • ถ่านกัมมันต์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการผลิตถ่านกัมมันต์ โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางเกษตร 6 ชนิด คือ กะลามะพร้าว แกลบ ชานอ้อย ซังข้าวโพด เปลือกทุเรียน และเปลือกเงาะ ผึ่งแดดให้แห้งแล้วนำไปเผาในที่อุณหภูมิที่ 200 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการเผา 2 ชั่วโมง พบว่าถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนมีคุณภาพดีที่สุดในเรื่องค่าปริมาณเถ้าที่มีค่าต่ำ ฟอกสีเมทธิลีนบลูได้มาก ดูดซับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้มาก เมื่อนำมากระตุ้นทางเคมีและฟิสิกส์ อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 600 องศาเซลเซียส ระยะเวลาที่เหมาะประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งจะได้ถ่านกัมมันต์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น