โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่ใช้แล้ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พณิช พลมณี

  • พิชญ์ โพธา

  • ศศินทร์ ศรีสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำกระดาษขึ้นใหม่จากกระดาษที่เหลือใช้แล้ว โดยทดลองผสมกับเยื่อไมยราบ ชานอ้อย และฟางข้าว พบว่า ที่อัตราส่วนกระดาษที่ใช้แล้วต่อเยื่อไมยราบ เท่ากับ 1:1 จะให้กระดาษที่ทนแรงดึงได้ 645.4 กรัม ซึ่งทนกว่ากระดาษที่ได้จากการผสมด้วยชานอ้อย และฟางข้าว ที่อัตราส่วนเดียวกัน และสามารถทนแรงดึงได้ถึง 699.2 กรัม เมื่อผสมกระดาษใช้แล้วกับเยื่อไมยราบในอัตราส่วน 1:3 ชนิดของกระดาษที่ใช้แล้ว คือกระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษขาว และกระดาษสมุดโทรศัพท์ ไม่มีผลต่อความเหนียวของกระดาษที่ทำขึ้นใหม่ อัตราส่วนกระดาษใช้แล้วต่อเยื่อไมยราบที่ให้ความเหนียวมากที่สุดคือ 1:3 ซึ่งเมื่อนำไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ร่ม พัด มูลี่ จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษสา