โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ดกระบก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนพงศ์ ปิ่นอินทร์

  • พรท ฟองสุข

  • พีรณัฐ เกิดเกตุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราภา ยอดเพชร

  • ถนัดศรี ทัดเที่ยง

  • รัชนี เขียวเงิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องน้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ดกระบก มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการผลิต และคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี เปรียบเทียบกับน้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์ม โดยสกัดน้ำมันจากเมล็ดกระบกมาทำปฏิกิริยากับเมทานอล ทำให้ได้สารเอสเตอร์ของน้ำมันที่สามารถใช้แทนน้ำมันดีเซลได้ และนำน้ำมันไบโอดีเซลที่ได้มาทดสอบเปรียบเทียบกับน้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์มทั้ง สี ระดับความขุ่นใส การเปลี่ยนสีกระดาษขมิ้น อุณหภูมิน้ำมัน กลิ่น ปริมาณ และลักษณะของการเผาไหม้ พบว่ามีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน และเมื่อทดลองใช้งานกับเครื่องยนต์ของน้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ดกระบก ปาล์ม และน้ำมันดีเซลปกติ ซึ่งมีผลการใช้งานที่ใกล้เคียงกัน ทั้งผลการทดสอบกับเครื่องยนต์และควันไอเสีย