โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการตรวจสอบแร่ธาตุในน้ำด้วยใบฝรั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนาพร จันทมงคล

  • ปิยารัช เชยวัดเกาะ

  • พุดตาน ตันวัชรพันธ์

  • ศันศนีย์ คำบุญชู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทัศนีย์ สีดาเพ็ง

  • นงลักษณ์ บุษปวรรธรนะ

  • ภาวิณี ธนนาทธนชน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(10) p77

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตรวจสอบแร่ธาตุ ใช้ใบฝรั่ง

  • สารสกัดจากใบฝรั่ง ตรวจสอบแร่เหล็กในน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การตรวจสอบแร่ธาตุในน้ำด้วยใบฝรั่ง ทำได้โดยการนำน้ำกลั่น น้ำประปา น้ำบาดาล จาก 3 แหล่ง มาทดสอบโดยการขยี้ใบของพืชได้แก่ ใบมะกรูด ลำไย น้อยหน่า พลู หูกวาง มะเขือ และใบฝรั่ง พบว่าในใบฝรั่งสามารถทำปฏิกิริยากับน้ำ 3 แหล่ง ได้สารละลายสีม่วง และเมื่อทดลองโดยใช้ของเหลวจากใบฝรั่งทดสอบกับน้ำตัวอย่างดังกล่าวก็ได้ผลการทดลองเช่นเดียวกัน จึงนำน้ำบาดาลทั้งสามแหล่งไปวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พบว่าในน้ำตัวอย่างมีเหล็ก ฟลูออไรด์ แมงกานีส และไนเตรด เป็นองค์ประกอบที่เหมือนกันแต่ปริมาณต่างกัน เมื่อทดสอบสารละลายของ Fe2+ ไอออน และสารละลาย Mn2+ ไอออนโดยทดสอบของเหลวที่สกัดได้จากใบฝรั่ง พบว่า สารละลายของ Fe2+ไอออนสามารถทำปฏิกิริยากับสารที่สกัดได้จากใบฝรั่ง ได้สารละลายสีม่วงและความเข้มของสีจะต่างกันเมื่อใช้สารละลาย Fe2+ ไอออนความเข้มข้นต่าง ๆ กันถ้าสารละลายของ Fe2+ ไอออนมีความเข้มข้นมาก จะได้สีม่วงเข้ม แสดงว่าในใบฝรั่งสามารถตรวจสอบเหล็กในน้ำตัวอย่างได้