โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาวิธีการเก็บรักษาความสดของมะนาวให้ยาวนาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฤทัยรัตน์ เพ็ชรคงทอง

  • วนิดา สุวรรณศิลป์

  • สมยศ แก้วแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(27) p80

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาวิธีเก็บรักษาความสดของมะนาวให้ยาวนาน โดยศึกษาการเก็บรักษามะนาวไว้หลายวิธีต่าง ๆ กัน คือ วางไว้เฉยเฉย, เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 5ํC, อุดรอยขั้วมะนาวด้วยดินเหนียว ดินน้ำมัน วาสลิน ด่างทับทิม ว่านหางจระเข้ เคลือบผิวด้วยว่านหางจระเข้แล้วนำไปเก็บไว้ในที่อุณหภูมิ 5ํC และนำไปฝังทราย พบว่า การนำมะนาวมาอุดรอยขั้วด้วยว่านหางจระเข้ แล้วเก็บไว้ในที่ที่อุณหภูมิ 5ํC จะเก็บรักษามะนาวให้สดได้นานที่สุด และสามารถรักษาคุณภาพของมะนาวคือความเป็นกรด-ด่าง, ความเข้มข้นของกรดอะซิติก (CH3COOH) และมวลรวมของมะนาวไว้ได้ดีกว่าวิธีอื่น คือสามารถเก็บรักษามะนาวได้สดนาน 50 วัน ความเป็นกรด-ด่าง, ความเข้มข้นของกรดอะซิติก (CH3COOH) ในมะนาวมีค่าเท่าเดิม คือมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 3.2 และมีความเข้มของกรดอะซิติก 0.66 mol แต่มวลของมะนาวมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยคือเปลี่ยนไป 1.59 กรัม สำหรับการเก็บรักษาโดย การอุดรอยขั้วด้วยดินน้ำมัน, อุดรอยขั้วด้วยวาสลิน เคลือบด้วยว่านหางจระเข้ อุดรอยขั้วด้วยด่างทับทิม อุดรอยขั้วด้วยดินเหนียว และนำไปฝังทราย จะเก็บรักษาให้มะนาวคงความสดและคุณภาพดีอยู่ในอันดับรองลงมาตามลำดับ