โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเก็บผักจากต้นกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นภาลัย ตันติวิท

  • นิษธิดา หมาดหลาย

  • สุธาศินี ภิบาลฆ่าสัตว์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(27) p84

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ต้นกล้วย

  • ผัก การเพาะปลูก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปลูกผักในปัจจุบันโดยเฉพาะผักสวนครัวเป็นพืชที่ทำรายได้ดีเพราะตลาดต้องการ ผักประเภทนี้ต้องการการดูแลเอาใจใส่ ทั้งการให้ปุ๋ยและให้น้ำ ต้องบำรุงดินสม่ำเสมอ รวมทั้งการใช้สารเคมี ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้มีแนวคิดในการเพาะปลูกแนวใหม่ที่มีผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด โดยนำต้นกล้วยมาทำการทดลองปลูกผักทางการเกษตรแทนการปลูกลงดินโดยตรง เพราะต้นกล้วยเป็นพืชล้มลุกที่มีลักษณะลำต้นอวบใหญ่ มีน้ำในลำต้นร้อยละ 90-95 และมีลำต้นตั้งฉากกับพื้นโลกเหมาะแก่การเพาะปลูก จากทดลองพบว่าสามารถปลูกผักบนต้นกล้วยได้ โดยเจาะช่องรูปสี่เหลี่ยมกว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 3ใน4 ของรัศมี ลึก 2.5-3 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างช่องในแนวดิ่งและแนวนอนเป็น 5 เซนติเมตร และ 10 เซนติเมตร ตามลำดับ เจาะในแนวตรงขนานกันใส่ดินและนำตาข่ายพันรอบต้นเพื่อกันไม่ให้ดินไถลออก