โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไวน์กระทกรก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรรษวดี ธุระ

  • รุ่งนภา ดีกา

  • อรอนงค์ จันทร์ตาฝั้น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขลางค์นคร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(21) p71

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฝักจามจุรี

  • เมล็ดกระทกรก

  • เมล็ดตะขบ

  • แอลกอฮอล์ การสกัด

  • ไวน์ การทำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ป086/2538 ผู้ทำโครงงานมีจุดมุ่งหมายในการนำสิ่งที่คิดว่าไม่มีประโยชน์มาทำให้เกิดประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ฝักจามจุรี เมล็ดกระทกรก เมล็ดตะขบ โดยนำมาทดลองหาวิธีทำไวน์และสกัดเป็นแอลกอฮอล์จากสิ่งเหล่านี้ ผู้ทำโครงงานจึงได้นำผลกระทกรก ฝักจามจุรี สับปะรด ตะขบ มาหมักกับยีสต์ น้ำผลไม้ 4 ถ้วยต่อปริมาณยีสต์ 1 ช้อนชา ในเวลา 1 เดือน ได้ปริมาณไวน์ออกมาตามอัตราส่วนดังนี้ 4:1.6, 4:1.3, 4:1.6, 4:1.7 ตามลำดับ กระทกรกผสมกับน้ำตาลหมักกับยีสต์ น้ำผลไม้ 4 ถ้วยต่อปริมาณยีสต์ 1 ช้อนชา ต่อปริมาณน้ำตาล 4 ช้อนชา ได้ปริมาณไวน์ออกมาตามอัตราส่วนดังนี้ 4:25, 4:1.8, 4:2.1, 4:1.8 ตามลำดับ ได้ปริมาณแอลกอฮอล์จากกลิ่นหลาย ๆ ครั้ง ที่ปนอยู่กับไวน์ ไวน์กระทกรก, ไวน์ฝักจามจุรี, ไวน์สับปะรด, ไวน์ตะขบ ที่นำมาหมักกับยีสต์ออกมาตามอัตราส่วนดังนี้ 5:1.6, 5:1.3, 5:1.6, 5:1.7 ตามลำดับ ส่วนไวน์กระทกรก, ไวน์ฝักจามจุรี, ไวน์สับปะรด, ไวน์ตะขบ ที่หมักกับยีสต์กับน้ำตาลได้แอลกอฮอล์ออกมาดังนี้ 5:2.5, 5:1.8, 5:2.1, 5:1.8 ตามลำดับ ส่วนฝักจามจุรีที่สับละเอียด ไม่มีไวน์และแอลกอฮอล์ออกมาเลย