โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาการย้อมติดสีของโครโมโซมดอกกุ้ยช่ายจากสีสกัดจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรารถนา ฉัตรเงิน

  • พรญาณี เสี้ยวทอง

  • ภัทรลดา เจ๊ะหะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชมเชย ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กุยช่าย การย้อม

  • สีธรรมชาติ

  • โคโมโซม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาสีสกัดจากธรรมชาติที่นำมาย้อมโครโมโซมดอกกุยช่ายที่ได้จากพืชชนิดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ กะหล่ำปลีม่วง ข้าวเหนียวดำ ขมิ้น แครอท อัญชันและลูกหม่อน โดยสกัดด้วยน้ำอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส แล้วนำมาย้อมโครโมโซมดอกกุยช่าย พบว่าสีสกัดจากธรรมชาติจากลูกหม่อนนำมาย้อมโครโมโซมดอกกุยช่ายได้ดีที่สุด จากนั้นจึงศึกษาอัตราส่วนระหว่างลูกหม่อนต่อน้ำที่ใช้ในการสกัดสีย้อมจากธรรมชาติ พบว่าอัตราส่วนระหว่างลูกหม่อนต่อน้ำที่ย้อมติดสีโครโมโซมดอกกุยช่ายได้ดีที่สุดคือ 5:1 และศึกษาระยะเวลาการแช่โครโมโซมดอกกุยช่ายในสีสกัดจากธรรมชาติจากลูกหม่อนในอัตราส่วน 5:1 เป็นเวลา 7 นาที ทำให้โครโมโซมดอกกุยช่ายติดสีได้ดีที่สุด จากนั้น จึงศึกษาสีสกัดจากลูกหม่อนที่ได้มาเปรียบเทียบกับสารละลายซาฟรานิน พบว่าสีสกัดจากลูกหม่อนในอัตราส่วน 5:1 เป็นเวลา 7 นาที สามารถย้อมติดสีของโครโมโซมดอกกุยช่ายได้ใกล้เคียงกับสารละลายซาฟรานิน