โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง“ซีโอไลท์” ปุ๋ยชีวภาพที่ไม่ธรรมดา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วริศรา กุณาบุตร

  • สิทธิศักดิ์ ภาโว

  • สุกานดา สมะนารี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ซีโอไลท์

  • ปุ๋ย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “ซีโอไลท์” ปุ๋ยชีวภาพที่ไม่ธรรมดา จัดทำขึ้นเนื่องด้วยราคาปุ๋ยเคมีในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้น จึงเป็นปัญหาที่สำคัญของการเกษตรที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพราะเหตนี้เราจึงต้องหาปุ๋ยที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีมากในธรรมชาติ ราคาถูกไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมมาทำเป็นปุ๋ย เพื่อนำมาใช้ทำปุ๋ยเคมีให้ได้มากที่สุด และช่วยลดต้นทุนการผลิต จึงได้นำซีโอไลท์มาผสมกับปุ๋ยหมัก และผสมกับน้ำหมักที่ได้จากการนำกากน้ำตาล เศษพืช เศษอาหาร มาผสมกันในอัตราส่วนต่างๆ จากนั้นนำปุ๋ยที่ได้จากการนำไปใช้ทดสอบกับพืชผักสวนครัว ปรากฏว่าปุ๋ยที่มีส่วนรผสมของซีโอไลท์ ต่อปุ๋ยชีวภาพ 90:10 ให้ผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวได้ดีที่สุด ซึ่งผลการเจริญเติบโตเท่ากับการใส่ปุ๋ยเคมี ส่วนอัตราส่วนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตน้อยที่สุดคือ อัตราส่วนซีโอไลท์ ต่อ ปุ๋ยชีวภาพ 100:0