โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องซีโอไลต์จากขี้เถ้าชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงศกร แก้วลังกา

  • วีรวัฒน์ หนูเล็ก

  • อนุธิดา เตชะสืบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขี้เถ้าชานอ้อย

  • ซีโอไลต์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ซีโอไลต์จากขี้เถ้าชานอ้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสังเคราะห์ซิลิกาจากชานอ้อยเพื่อผลิตซีโอไลต์ โดยมีขั้นตอนในการทดลอง คือ 1.นำขี้เถ้าชานอ้อยจากโรงงานน้ำตาลมาผ่านกระบวนการแยกสารที่ไม่ต้องการออกเพื่อให้เหลือแต่ซิลิกา 2.นำขี้เถาชานอ้อยที่ได้จากโรงงานน้ำตาลมาเผาเพื่อไล่คาร์บอนออกไปแล้วนำมาผ่านกระบวนการแยกสารที่ไม่ต้องการออกเพื่อให้เหลือแต่ซิลิกา เช่นกัน 3.นำขี้เถ้าชานอ้อยทั้ง 2 ชุดมาละลายผสมกับ NaOH เพื่อให้เกิด Sodium metasilicate 4.เตรียมสารละลาย NaAlO2 และ Sodium metasilicate 6.นำสารทั้งสองมาผสมกัน แล้วนำไปอบจากนั้น เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น ผลการทดลองพบว่า ขี้เถ้าชานอ้อยที่ผ่านการเผาจะให้ผลผลิตที่ประกอบด้วยซิลิกาและอนูมินาที่บริสุทธิ์กว่า โดยอุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 250 Co