โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของวัตถุมวลเบา (อิฐทนไฟ) จากเถ้าลิกไนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติศักดิ์ เหรียญชัยเจริญ

  • พฤฒิพร ตื้อยศ

  • วิทยา ทองน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ลิกไนต์

  • อิฐ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของวัตถุมวลเบา (อิฐทนไฟ) จากเถ้าลิกไนต์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเถ้าหนัก และยิปซัมที่เหลือจากโรงงานไฟฟ้าแม่เมาะ มาประยุกต์ใช้กับอิฐทนไฟเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแกร่งอิฐทนไฟ จึงได้ศึกษาและมีการทดลอง 2 ตอน คือตอนที่1 ทำการผลิตอิฐทนไฟออกมาเพื่อที่จะรู้ว่าเถ้าหนักและยิปซัมสามารถนำมาผลิตอิฐทนไฟได้หรือไม่ โดยที่สูตรที่ดีที่สุดคือ สูตร 7 ยิปซัม 30 กรัม และเถ้าหนัก 70 กรัม ผสมกับดินขาว 400 กรัมดีที่สุด ตอนที่ 2 ศึกษาว่าอิฐทนไฟที่ผลิตขึ้นสามารถทนรับน้ำหนักได้มากน้อยเท่าใด โดยที่สูตรที่รับน้ำหนักได้ดีที่สุดคือ สูตร 4 รับน้ำหนัก 450 กรัม รับได้ถึง 4 ครั้ง จึงแตกออก จากการทดลองทั้งสองตอน ทำให้รู้ว่าสูตรที่ดีที่สุดคือ สูตร 7 เพราะมีน้ำหนักที่พอเหมาะและสามารถรับน้ำหนักได้ 3 ครั้ง