โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดชีวิตของแมลงดานา (Let hocerus indiucs Let)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุ่งโรจน์ สืบญาติ

  • วันวิสาข์ ทรงศักดิ์ศรี

  • อรณัญช์ สารเวก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ชีภาพภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของแมลงดานา (Let hocerus indiucs Let) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการวางไข่ การฟักตัว การเจริญเติบโต อัตราการรอดชีวิตขแองแมลงดานา และเพื่อศึกษาการนำกลิ่นแมลงดานาไปใช้ป้องกันเพลี้ยแป้ง โดยดำเนินการศึกษาอัตราการตายของแมลงดานาในระยะตัวอ่อน-ตัวเต็มวัย