โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลการใช้สารฟอกชนิดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการฟักเป็นตัวและอัตราการอยู่รอดของไรทะเล (Artemia salina)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนมน มหรรณพนที

  • ชลธิชา คงนิวัฒน์ศิริ

  • ฐิตาภรณ์ ฤทธิรงค์สกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารฟอก

  • ไรทะเลการเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาผลการใช้สารฟอก 5 ชนิด คือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ สารละลายแคลเซียมไฮดรกไซด์ สารละลายน้ำโซดา และสารละลานน้ำสับปะรด ที่มีผลต่อการฟอกเปลือกไข่ไรทะเล การฟักเป็นตัวของไข่ไรทะเล และเพิ่มอัตราการอยู่รอดของไรทะเล