โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องขุดหลุมพร้อมวางกล้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศพร ตลับนาค

  • สุภาษิต กู่ทรัพย์

  • อาทิตย์ พิมพา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อสร้างเครื่องต้นแบบให้เกษตรกรมีไว้ใช้ในครัวเรือน ซึ่งจัดทำจากวัสดุที่เหลือใช้ที่มีอยู่ภายในบ้านและบริเวณโรงเรียน โดยการนำรถตัดหญ้าที่ชำรุดมาจัดทำเป็นเครื่องขุดหลุมต้นแบบ โดยแบ่งเป็น 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 เพื่อประดิษฐ์เครื่องขุนหลุมพร้อมวางกล้าเป็นเครื่องต้นแบบ ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการทำงานของเครื่องขุดหลุมพร้อมวางกล้าและลักษณะของหลุม ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาลักษณะของดินที่ทำให้เครื่องขุดหลุมพร้อมวางกล้างทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอนที่ 4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความลึกของหลุมกับตำแหน่งแกนเลื่อนที่ยึดกระบอกขุดหลุม ตอนที่ 5 เพื่อศึกษาตำแหน่งการปล่อยต้นกล้าลงหลุมอย่างมีประสิทธิ์ภาพ